keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Közlemények

Közlemények
Felhívások
Pályázatok
Közbeszerzés
2010. évi országgyűlési választás
2010. évi önkormányzati választás
2011. évi népszámlálás
2014. évi választások
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Közlemények | 2010. évi országgyűlési választás
  12/2010. (III.26.) sz. határozat.

    Fejér Megye 05. sz. OEVK Választási Bizottság

  12/2010. (III.26.) sz.

  határozata

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság - a 2010. március 26-án megtartott ülésén - a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (továbbiakban: Ve.) 90/A § (2) bekezdés c.) pontjában megállapított hatáskörében eljárva Törő Gábor magánszemély által előterjesztett kifogások tárgyában meghozta a következő
   

  határozatot:

   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottság a kifogásoknak helyt ad és megállapítja, hogy Kondics Árpád és Kondics Árpádné által terjesztett szórólap megsértette a Ve. 3. § a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása alapelvet, valamint a Ve. 42. §. (1) bekezdését, továbbá a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt, sajtóról szóló jogszabályokat is. A Választási Bizottság eltiltja Kondics Árpádot és Kondics Árpádnét a további jogszabálysértő magatartástól.
   
  A határozat ellen a meghozatalától számított 3 napon belül a Fejér Megyei Területi Választási Bizottsághoz címzett fellebbezést lehet benyújtani a Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottságnál (8060 Mór, Szent István tér 6., Fax.: 22/560-822). A fellebbezést úgy kell benyújtani, hogy az legkésőbb 2010. március 29-én 16.00 óráig megérkezzen.
   

  Indokolás

   

  I.
   
  A Fejér Megyei 05. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsághoz 2010. március 25-én a választás tisztaságának megsértése miatt, továbbá a Ve. 42. §. (1) bekezdésében, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt, sajtóról szóló jogszabályok megsértése miatt, külön íven szövegezett 2 db kifogást nyújtott be Törő Gábor móri lakos.
  Az elsőként benyújtott kifogásában előadta, hogy a „Te Lelkiismereted" aláírással, személyét lejárató, valótlan tartalmú, rágalmazó irat jelent meg a választókerülethez tartozó több településen, amely súlyosan sérti a választáson való eredményes részvételét. A kifogásában felsorolta a szórólap által tartalmazott, és általa sérelmezett valótlan állításokat, amelyeket tételesen és részletesen cáfolt, és egyben meghatározta az általa valósként bemutatott adatokat.
   
  Előadta, hogy az ügyben 2010. március 23-án büntetőfeljelentést tett a Székesfehérvári Városi Ügyészségen a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény 179.§ (1) bekezdésébe ütköző és a (2) bekezdés a.), b.) valamint c.) pontja szerint minősülő „Rágalmazás" vétségének, megalapozott gyanúja miatt.
   
  Tájékoztatta a Bizottságot arról is, hogy 2010. március 23-án az esti órákban egy koccanásos baleset és az azt követő rendőrhatósági intézkedés következtében az egyik autóból előkerült mintegy 1000 db inkriminált szórólap, amelyről fényképfelvételeket is csatolt, és amelyet a helyszínelő rendőrök lefoglaltak. Indítványozta az elkövetők személyi adatainak beszerzését az illetékes rendőrhatóságtól. Továbbá a kifogásához csatolta a feljelentéseket, valamint az inkriminált szórólapot, mint bizonyítékokat és bejelentette tanúnak Wurczinger Lóránt és Takács József Bodajk, ... alatti lakosokat.
   
  Álláspontja szerint az inkriminált iratban foglalt tényállítások, valótlanságuknál fogva különösen alkalmasak arra, hogy személyét a kampány során negatív színben tüntessék fel, így a választási eredményt számára hátrányosan befolyásolják. Álláspontja szerint az elkövetők fenti magatartása egyértelműen alkalmas a választók tisztességtelen módon való befolyásolására, megzavarására azáltal, hogy az irat egyértelműen személye lejáratására irányul.
   
  A külön íven megszövegezett, másodjára benyújtott kifogásában előadta, hogy az ahhoz csatolt szórólap a Ve. 42. § (1) bek. és a Ve. 149. § l) pont szerint választási plakátnak minősül, így vonatkozik rá a Sajtótv. 16. § (1) bekezdés szerinti formai követelmény, miszerint a kiadványt impresszummal kell ellátni. A kifogásolt szórólap impresszumot nem tartalmaz.
   
  Hivatkozott az Országos Választási Bizottság 186/2010. számú határozatára, amely megállapította, hogy a választási kiadványt készítő és terjesztő, az impresszum hiánya miatt megsértette a választási plakátra vonatkozó Ve. 42.§ (1) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat. Ez ügyben az Országos Választási Bizottság a jogsértés megállapítása mellett megtiltotta a kiadvány impresszum nélküli további terjesztését. Hivatkozott továbbá az Országos Választási Bizottság fenti határozatát - jogorvoslati eljárásban - helybenhagyó, Legfelsőbb Bíróság által hozott Kvk.II.37.334/2010/4.számú határozatára, melyben megállapította, hogy a Ve. 149.§ l) pontjával összhangban állóan, az OVB helyesen állapította meg, hogy a határozatban elbírált kiadvány választási kampány részét képező plakát, mert az választási döntést befolyásoló tartalma alapján, terjedelmétől függetlenül és terjesztésének módja szerint választási kampányhoz kapcsolódó szórólapnak minősül, ez okból vonatkozik rá a Ve. 42.§ (1) bekezdés azon előírása, hogy engedély, bejelentés nélkül készíthető, azonban tartalmában meg kell felelnie a sajtóról szóló jogszabályokban foglaltaknak.
   
  E kifogásában megnevezte a fenti szórólap terjesztőit, Kondics Árpád és Kondics Árpádné (...) személyében. Csatolta továbbá a http://www.mor.neplap.net/ internetes fórumról lenyomtatott blogbejegyzést, miszerint Oszlánszki Zsolt Bodajk polgármestere írást közöl arról, hogy a bodajki Polgármesteri Hivatal által foglalkoztatott személy, Kondics Árpádné (Évike) „szórta a lapokat". Ezen kívül a fenti személyeket ismételten tanúként jelölte meg.
   
  Álláspontja szerint a kifogás mellékletét képező szórólap, mint a Ve. 149. § l) pontja szerinti plakát, az impresszum hiánya miatt megsértette a Ve. 42. § (1) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat [1986. tv. 16. § (1) bek.].
   
  A leírtak alapján a beadványozó kérte, hogy a választási bizottság állapítsa meg a jogszabálysértés tényét, és az elkövetőket tiltsa el a további jogsértéstől.
   

  II.
  A kifogás az alábbiak szerint alapos.
   
  A Választási Bizottság a rendelkezésre álló bizonyítékok (szórólap, Móri Rendőrkapitányságnál tett feljelentés, Székesfehérvári Városi Ügyészséghez írt feljelentés, a helyszínen lefoglalt szórólapokról készült fotók (2 db), Legfelsőbb Bíróság Pfv.IV.20.706/2008/7. számú felülvizsgálati ítélete, Mór Város Rendőrkapitányának 1/314-15/2010. számú átirata, a http://www.mor.neplap.net/ honlapról kinyomtatott blogbejegyzés, az OVB 192/2010. sz. határozata, és 186/2010. számú határozata, és az LB.  Kvk.II.37.334/2010/4. számú ítélete, Mór Város Önkormányzatának 12/2001. (II.15.) Ök. rendelete, valamint Fejér Megyei Közgyűlés 16/2006. (XI.24) K.r.sz. rendelete) alapján megállapította, hogy a kifogásban sérelmezett magatartás valóban sérti a Ve. 3. § a) pontjában foglalt választás tisztaságának megóvása alapelvét, valamint a Ve. 42. § (1) bekezdését, továbbá a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt, sajtóról szóló jogszabályokat is, mivel a sérelmezett magatartás alkalmas a választók tisztességtelen módon való befolyásolására, és az állítások különösen alkalmasak arra, hogy a beadványozó személyét a kampány során negatív színben tüntesse fel. E magatartás a választópolgárok megtévesztésére alkalmas, amely a hivatkozott jogszabályi alapelvbe ütközik.
  Továbbá a Választási Bizottság a kifogásolt szórólap tekintetében megállapítja, hogy az a Ve. 149. § l) pontja szerinti plakát, és az impresszum hiánya miatt megsértette a Ve. 42. § (1) bekezdését, valamint a választási plakát tekintetében alkalmazni rendelt sajtóról szóló jogszabályokat [1986. tv. 16. §. (1) bek.]. A sérelmezett kiadvány a választási kampányt részét képező plakát, mert az választási döntést befolyásoló tartalma alapján, terjedelmétől függetlenül és terjesztésének módja szerint választási kampányhoz kapcsolódó szórólapnak minősül, ez okból vonatkozik rá a Ve. 42. § (1) bek. azon előírása, hogy engedély, bejelentés nélkül készíthető, azonban tartalmában meg kell felelnie a sajtóról szóló jogszabályokban foglaltaknak.
   
  Tekintettel arra, hogy az elkövetők személye, az elkövetés helye és ideje egyértelműen beazonosítható volt, a beadványozó által megjelölt személyeket a Választási Bizottság a további jogsértéstől eltiltotta.
   
  A fentiek alapján a Választási Bizottság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

  III. rész
   
  A határozat a Ve. 3. §. a) pont, 42. §. (1) bek, a 78. §. (1) bek. a) és b) pontján, a Sajtótv. 16. §. (1) bek, és a 20. §. b) és c) pontjain, valamint a Sajtótv. végrehajtásáról szóló 12/1986 (IV.22) MT. rendelet 21. §-án, a jogorvoslatról való tájékoztatás a Ve. 79. §. (1) bekezdésén alapul.
   
  Mór, 2010. március 26.
   
                                                                                  Beck József s.k.,
                                                                        Választási Bizottság Elnöke  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester