keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Önkormányzat

Képviselőtestület
Tisztségviselők
Bizottságok
Kisebbségi Önkormányzatok
Rendeletek 1993
Rendeletek 1995
Rendeletek 1997
Rendeletek 2001
Rendeletek 2004
Rendeletek 2005
Rendeletek 2006
Rendeletek 2007
Rendeletek 2008
Rendeletek 2009
Rendeletek 2010
Rendeletek 2011
Rendeletek 2012
Rendeletek 2013
Határozatok 2004
Határozatok 2005
Határozatok 2006
Határozatok 2007
Határozatok 2008
Határozatok 2009
Határozatok 2010
Határozatok 2011
Határozatok 2012
Határozatok 2013
Közbeszerzési szerződések
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Önkormányzat | Rendeletek 1993
  Rendelet 30/1993./IX.30./.
  Mór Város Önkormányzatának 30/1993./IX.30./ Ök.rendelete

  a díszpolgári cím, valamint a Pro Urbe Emlékérem alapításáról és adományozásának rendjéről

  (módosításaival egységes szerkezetben 2001. 05. 01-i állapot szerint)

  Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1. §. /6/ bekezdése alapján, Mór Város Önkormányzata attól a céltól vezérelve, hogy a helyi közösség szolgálatában kiemelkedő érdemeket szerzett személyeket és szervezeteket méltó elismerésben részesíthesse, valamint személyüket és cselekedeteiket megfelelőképpen értékelve állíthassa példaként a jelen és az utókor elé
  MÓR VÁROS DISZPOGÁLRI CÍMET valamint
  PRO URBE EMLÉKÉRMET alapít, s ezen elismerések adományozásának feltételeit és az eljárás rendjét a következő rendeletben szabályozza:


  A díszpolgári cím
  11. §.

  1. "Mór Város Díszpolgára" cím adományozható annak a magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával vagy egész életművével a városon belül, de országos vagy nemzetközi viszonylatban is általános elismerést vívott ki. Ezzel a címmel tüntethető ki az is, aki munkájával, példamutató emberi magatartásával járult hozzá a város fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez.
  2. Díszpolgári cím évente legfeljebb egy adományozható.
  3. A díszpolgári címhez a város címerével és a címer fölött "Mór" felirattal, belül évszámmal ékesített - 15 gramm 14 karátos arany értékével meghatározott- arany pecsétgyűrű, továbbá külön e célra készített díszoklevél és emlékplakett jár.
  4. A díszpolgári cím az elismerésére érdemes személy elhalálozása esetén posztumusz jelleggel is adományozható. Ebben az esetben az elismerés átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


  2. §.
  1. A város díszpolgára az adományozástól kezdve viselheti a kitüntető címet, valamint élvezheti azokat a kiváltságokat, amelyek e rendelet szerint a diszpol-gárokat megilletik.
  2. A város díszpolgára
   a./ tanácskozási joggal részt vehet a képviselő-testület ülésein,
   b./ az önkormányzat által rendezett minden ünnepségre hivatalos és a lehetőségek szerint ezen meg-különböztetett hely illeti meg,
   2c./ külön felkérés alapján jogosult Mór Város Önkormányzatát delegációban képviselni,
   d./ díjtalanul látogathatja az önkormányzat valamennyi közművelődési és művészeti intézményét, valamint ilyen jellegű rendezvényeit,
   e./ elhalálozása esetén -családja beleegyezésével- az önkormányzat saját halottjának tekinti és ingyenes díszsírhelyet biztosít számára.


  A Pro Urbe Emlékérem
  3. §.

  1. Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, társadalmi vagy gazdasági szerve-zeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
  2. Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adomá-nyozható.
  3. A Pro Urbe díjhoz 30 ezer forint értékű tárgyjutalom, továbbá külön e célra készült, a város címerével ékesített díszoklevél és bronzplakett jár.
  4. A Pro Urbe díj posztumusz jelleggel is adományoz-ható, mely esetben a díj átvételére a legközelebbi hozzátartozó jogosult.


  Az elismerések adományozásának rendje
  64. §.
  1. A kitüntető címet és díjat Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza.
  2. Díszpolgári címet és a Pro Urbe Emlékérmet (továbbiakban együtt: elismerés) évente az önkormányzat által rendezett Móri Bornapok megnyitó ünnepségén kell átadni.
  3. Az elismerések odaítéléséről a képviselő-testület minősített többséggel dönt.
  4. (4) A kitüntető címek és díjak átadására a képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel.
  5. Az elismerések átadását megelőző eljárás lefolytatásával a képviselő-testület a polgármestert bízza meg -a (9) bekezdésben foglaltak mellett.
  6. A polgármester felhívására, az elismerések adományozására javaslatot tehetnek: egyének, a városban működő pártok, társadalmi szervezetek, közalapítványok, egyházak és intézmények. A polgármester idevonatkozó felhívását a helyi sajtóban évente április 30-ig teszi közzé.
  7. A javaslatokat minden évben legkésőbb május 31-ig kell a polgármesteri hivatal humánügyi irodájának megküldeni.
  8. A polgármester -előzetes bizottsági véleményezéssel- a címadományozási javaslatot
   - díszpolgári cím esetén az első három személyre,
   - Pro Urbe díj esetén az első 4 személyre vagy szervezetre vonatkozóan rangsorolva terjeszti a képviselő-testület elé -évente legkésőbb június 30-ig.
  9. Az (5) - (8) bekezdésben meghatározott feladatokat a polgármester helyett -annak megbízásából- az alpolgármester is elláthatja.


  Az elismerések visszavonása
  5. §.

  1. A díszpolgári cím és a Pro Urbe Emlékérem vissza-vonható, ha az elismerésben részesített személy arra érdemtelenné válik.
  2. Érdemtelen az elismerésre különösen az, akit a bíróság a közügyek gyakorlásától jogerősen eltiltott. Ebben az esetben az elismerést vissza kell vonni.
  3. Az elismerés visszavonásról a képviselő-testület minősített többséggel dönt.


  Vegyes rendelkezések
  6. §.

  1. Az elismerésben részesített személyekről és szerve-zetekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet és gondoskodik a 2. §. (2) bekezdésében foglalt rendel-kezések érvényesüléséről.
  2. Az elismerések és juttatások költségeinek fedezetét a hivatal éves költségvetésében kell biztosítani.


  Zárórendelkezések
  7. §.

  1. Ez a rendelet 1993. október 1. napján lép hatályba.
  2. A kitüntető cím és díj 1993. évtől adományozható első
   alkalommal és 1994. december 31-ig előkészítő
   bizottsági javaslat nélkül.
  3. Az e rendelet alapján elismerésben részesült szemé-lyek és szervezetek felsorolását a függelék tartalmazza, amelyet az újabb címadományozásokkal
   folyamatosan ki kell egészíteni.
  4. A város díszpolgárainak nevét a városháza -nagyterem folyosói előterében elhelyezendő márványtáblán is fel kell tüntetni.


  Mór, 1993. szeptember 28.


  Schmidt Ferenc polgármester
  dr. Kutér László jegyző

   

  Függelék a 30/1999/IX.30./ Ök. rendelethez
  Mór Város Díszpolgárai:

  • Wekerle Sándor móri születésű miniszterelnök
   1993. (posztumusz)
  • P. Gaszner Imre kapucinus rendi szerzetes 1994.
  • Dr. Penntz István orvos 1995. (posztumusz)
  • Horváth István tanár 1995.
  • Pisch József Mór község választott bírája
   1996. (posztumusz)
  • Jürgen Sawahn városigazgató Freudenberg 1996.
  • Lejtényi Győző tanár 1997. (posztumusz)
  • Dr. Répásy István orvos, ny. kórházigazgató 1998.
  • Dr. Kovalovszky Miklós tanár, irodalomtörténész
   1998. (posztumusz)
  • Marianne Köppen és Harri Köppen megosztva
  • Freudenbergi tisztviselők 1999.
  • Mátrai Ferenc gimnáziumigazgató
   2000. (posztomusz)
  • Dr. Zimmermann Ágoston akadémikus
   2001. (posztomusz)


  Mór Városi Pro Urbe díj elismerésben részesültek:

  • Nagy Benedek szobrászművész 1995.
  • Stoffer Kálmán Wekerle S. Egyesület elnöke 1995.
  • Móri Ifjúsági Fúvósegyesület 1996.
  • a Vöröskereszt Móri Szervezete 1996.
  • Elizabet Möllmann vállalkozó,
   a Közművelődési Közalapítvány elnöke 1997.
  • Günter Möllmann vállalkozó 1997.
  • Radó Antal Városi Könyvtár 1998.
  • Schwartz Alajos nemzetiségi helytörténeti kutató
   1998.
  • Dr. Bogyay László nyugdíjas orvos 1999.
  • ALCOA Alapítvány alapítvány 2000.
  • Lakatos Rudolf ügyvezető igazgató
   tulajdonos cégvezető 2000.
  • dr. Schindele Vendel
  • Rigó István nyugdíjas iskolaigazgató 2001.


  Lamberg-kastély programjai






 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester