keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Önkormányzat

Képviselőtestület
Tisztségviselők
Bizottságok
Kisebbségi Önkormányzatok
Rendeletek 1993
Rendeletek 1995
Rendeletek 1997
Rendeletek 2001
Rendeletek 2004
Rendeletek 2005
Rendeletek 2006
Rendeletek 2007
Rendeletek 2008
Rendeletek 2009
Rendeletek 2010
Rendeletek 2011
Rendeletek 2012
Rendeletek 2013
Határozatok 2004
Határozatok 2005
Határozatok 2006
Határozatok 2007
Határozatok 2008
Határozatok 2009
Határozatok 2010
Határozatok 2011
Határozatok 2012
Határozatok 2013
Közbeszerzési szerződések
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Önkormányzat | Rendeletek 2001
  Rendelet 35/2001./VI.28./.

  Mór Város Önkormányzatának
  35/2001./VI.28./ Ök.
  rendelete

  az önkormányzati lakótelkek kedvezményes értékesítéséről

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete -az Ötv. 16.§.(1) bekezdése alapján- az önkormányzat tulajdonában lévő lakótelkek központilag nem szabályozott kedvezményes értékesítéséről a következő rendeletet alkotja:


  1.§.

  1. E rendelet hatálya -a /2/ bekezdésben foglaltakat kivéve- kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő azon ingatlanokra (továbbiakban: lakótelkek), amelyek a településrendezési tervvel összhangban lakásépítés céljára hasznosíthatók.
  2. Nem terjed ki e rendelet hatálya azokra a lakótelkekre, amelyeket a képviselő-testület pályáztatás, vagy liciteljárás útján történő eladásra jelölt ki.


  2.§.

  1. E rendelet alapján a képviselő-testület által erre kijelölt lakótelkek-pályáztatás, illetve liciteljárás mellőzésével -a 3. - 4. §. szerinti feltételekkel- érték alatt, vagy támogatással (továbbiakban: kedvezményesen) is értékesíthetők.
  2. A kedvezmény módját és mértékét értékesítés előtt a képviselő-testület állapítja meg.
  3. A kedvezményes értékesítésű lakótelkek vevőit -e rendeletben meghatározott feltételek alapján és ad hoc bizottságként eljárva- a képviselő-testület szociális, valamint ifjúsági és sportbizottsága együttesen választja ki.


  3.§.

  1. Az önkormányzattól kedvezményesen azok a móri állandó lakóhelyű telekigénylők vásárolhatnak lakótelket, akik azt első önálló saját tulajdonú lakás megépítéséhez -nem liciteljárás útján- vásárolják, feltéve, hogy vállalják az építés 1 éven belüli megkezdését és a lakótelek 3 éven belüli beépítését és az igénylő, vagy házastársa (élettársa) a kérelem benyújtásakor a 40. életévét nem töltötte be.
  2. Ha a telekre több igénylő jelentkezik, a kiválasztásnál -a 18 éven aluli gyermekek számát figyelembe véve- előnyben részesül a többgyermekes család.

  4. §

  1. Kedvezményes telekvásárlás iránti kérelemhez az igénylőnek nyilatkozni kell az 3. §-ban előírt feltételekről.
  2. A kedvezményt és a beépítési kötelezettséget, illetve a /3/ - /4/ bekezdésben foglaltakat az adásvételi szerződésben rögzíteni kell
  3. A kapott támogatást az önkormányzat felé a beépítési határidő lejártát követő 60 napon belül -jegybanki alapkamattal megemelt- egy összegben meg kell téríteni, ha addig a lakás használatbavételi engedélyét a vevő nem szerzi be.
  4. Az önkormányzattól kedvezményesen vásárolt lakótelekre a tulajdonszerzéstől számított 5 évre elidegenítési tilalmat kell bejegyeztetni.


  5.§.

  1. Ez az önkormányzati rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.
  2. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat vagyonáról és azzal való gazdálkodásról szóló 30/2000./VIII.31./ Ök. rendelet (továbbiakban: vagyonrendelet) 11.§. /1/ bekezdése -az ott lévő felsorolás után- kiegészül az alábbiakkal:

   "Kedvezményes értékesítésre kijelölt lakótelket az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételekkel kell meghirdetni és arra a vevő kiválasztása is az alapján történik."

  3. A vagyonrendelet 19.§. /1/ bekezdés szövege -az ott lévő felsorolás után- a következőkkel egészül ki:
   (Önkormányzati vagyon tulajdonjogát ellenérték nél-kül, vagy érték alatt átruházni. kizárólag az esetben lehet, ha)
   - kedvezményes értékesítésre kijelölt lakótelek eladá-sáról van szó, mely esetekben az eladáshoz ingatlanforgalmi értékbecslés készítése mellőzhető.


  Mór, 2001. június 27.
   

  Mór Város Önkormányzatának
  31/2001./VI.28./ Ök.
  rendelete

  a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról


  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete -a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16. §. /1/ bek. alapján- a felsőoktatásban tanulók ösztöndíjáról az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §

  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a nappali felsőoktatásban tanuló szociálisan hátrányos helyzetű, móri állandó lakhelyű fiatalok (továbbiakban: hallgatók) számára az oktatással kapcsolatos költségeik enyhítésére ösztöndíjat alapít.


  2. §

  Ösztöndíj iránti kérelmet az a móri állandó lakóhellyel rendelkező hallgató nyújthat be, aki államilag finanszírozott felsőoktatási intézmény nappali tagozatán, első diploma megszerzése érdekében folytat tanulmányokat és tanulmányi eredménye a megelőző félévben a 3,8-es átlagot elérte feltéve, hogy családjában az egy főre jutó igazolt nettó átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át, gyermekét egyedül nevelő személy esetében 220 %-át nem haladja meg.


  3. §

  Az ösztöndíj fedezetét a képviselő-testület évente a költségvetési rendeletében állapítja meg.


  4. §

  1. Az ösztöndíj kiírását a művelődési- közoktatási és médiaügyi bizottság minden év július 15-ig közzéteszi.
  2. A kérelmeket a hallgatók minden év szeptember 15-ig nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalhoz. A kérelemhez csatolni kell a rendelet mellékletét képező adatlapot, jövedelemigazolást, iskolalátogatási bizonyítványt, valamint a vizsgabizonyítvány másolatát.
  3. A kérelmek jogosságát a művelődési- közoktatási és médiaügyi bizottság bírálja el, minden év október 5-ig. Több jogosult kérelmező esetén előnyt élvez a jobb tanulmányi eredményt elért hallgató, vagy akinek családjában alacsonyabb az egy főre jutó havi nettó jövedelem.
  4. Az ösztöndíj tanulmányi évre szól, ha a hallgató I. félévi tanulmányi átlaga megfelel a 2 §-ban meghatározott átlagnak, amelyet a leckekönyv fénymá-solatával köteles igazolni, az I. félév zárást követő 15 napon belül. Amennyiben a tanulmányi átlag a meghatározott mértéket nem éri el, az ösztöndíj a II. félévre visszavonásra kerül.
   Az ösztöndíj havi összege 10.000.-Ft. A támogatást elnyert hallgató részére a megállapított összeget a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Iroda havonta utalja a hallgató számlájára.
  5. Az ösztöndíjra jogosulatlanná válik az a hallgató, aki a félévi vizsgaidőszakát eredménytelenül fejezi be.


  5. §

  A felsőoktatásban tanulók ösztöndíja -első alkalommal a 2001/2002. tanévre- állapítható meg azok részére akik 2001/2002. tanévben folytatják a megkezdett tanulmányaikat.


  6. §

  Ez az önkormányzati rendelet 2001. július 1-jén lép hatályba.


  Mór, 2001. június 27. Schmidt Ferenc polgármester
  dr. Aspermayer Ágnes jegyző  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester