keresés az oldalon
 
Önkormányzati hírlevél
E-Mail:
Név:
KöszöntőVárosunkÖnkormányzatVárosi intézményekÜgyintézésKözérdekű információk
Önkormányzat

Képviselőtestület
Tisztségviselők
Bizottságok
Kisebbségi Önkormányzatok
Rendeletek 1993
Rendeletek 1995
Rendeletek 1997
Rendeletek 2001
Rendeletek 2004
Rendeletek 2005
Rendeletek 2006
Rendeletek 2007
Rendeletek 2008
Rendeletek 2009
Rendeletek 2010
Rendeletek 2011
Rendeletek 2012
Rendeletek 2013
Határozatok 2004
Határozatok 2005
Határozatok 2006
Határozatok 2007
Határozatok 2008
Határozatok 2009
Határozatok 2010
Határozatok 2011
Határozatok 2012
Határozatok 2013
Közbeszerzési szerződések
 • Közéleti hírek
 • Önkormányzati
 • Kistérségi hírek
 • Sporthírek
 • Egyházi hírek
 • Városi újság
 • Intéztmények, iskolák
  Intéztmények, óvoda
  Intéztmények, egyéb
 • Önkormányzati
 • Kistérségi
 • Egyházi
 • Sport
 • Szórakozás
 • Közlemények
 • Felhívások
 • Pályázatok
 • Közbeszerzés
 • 2010. évi országgyűlési választás
 • 2010. évi önkormányzati választás
 • 2011. évi népszámlálás
 • 2014. évi választások
 • Hol vagyok: Önkormányzat | Rendeletek 1997
  Rendelet 43/1997. (XII.12.).
  Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
  43/1997. (XII.12.) Ök. rendelete
  a magánszemélyek kommunális adójáról

  A helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény (a továbbiakban. Htv.) 1. § (1) bekezdésében megfogalmazott törvényi felhatalmazás alapján Mór Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:

  I. Fejezet

  Általános rendelkezések
  1.§.

  1. E helyi adó bevezetésének célja, hogy az önkormányzat költségvétésébe befolyó kommunális adóbevételek felhasználásával javuljon a települési infrastruktúra - különös tekintettel a szennyvízelvezető és tisztító hálózat, út- és járdahálózat - színvonala és kiépítettsége.
  2. Az önkormányzat a beszedett adó összegéről éven-ként - a költségvetési beszámoló részeként- tájékoz-tatja a város lakosságát.
  3. Az önkormányzat adó megállapítási joga a Htv-ben és e rendeletben meghatározott ingatlantulajdonra és ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogra terjed ki.
  4. E rendelet hatályba lépésének időpontja: 1998. jan. 1.

  II. Fejezet

  Az adókötelezettség
  2. §.

  Kommunális adókötelezettség terheli a Htv. 12.§-ban, valamint a Htv. 18.§-ban meghatározott magánszemélyt, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

  Az adó alanya
  3. §.

  1. Építmény esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa. Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adó-alanyok. Amennyiben az építményt az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű jog terheli, az annak gyakorlására jogosult az adó alanya.
  2. Valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott megállapodásban az (1) bekezdésben foglaltaktól el lehet térni.
  3. Bérlakás esetén az adó alanya az, aki a nem magán-személy tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

  III. Fejezet

  Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
  4. §.

  1. Építmény esetében:
   a) Az adókötelezettség a használatbavételi, illetőleg a fennmaradási engedély kiadását követő év első napján keletkezik. Az engedély nélkül épült vagy anélkül használatba vett építmény esetében az adókötelezettség a tényleges használatbavételt követő év első napján keletkezik.
   b) Az adókötelezettség megszűnik az építmény megszűnése évének utolsó napján. Az építménynek az év első felében történő megszűnése esetén a má-sodik félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.
   c) Az építmény használatának szünetelése az adó-kötelezettséget nem érinti.
  2. Lakásbérleti jog esetében:
   a) Az adókötelezettség a lakásbérleti jogviszony létre-jöttét követő év első napján keletkezik és a jogviszony megszűnése évének utolsó napján szűnik meg.
   b) A lakásbérleti jogviszonynak az év első felében történő megszűnése esetén a második félévre vonatkozó adókötelezettség megszűnik.

  Az adókötelezettség bejelentésének szabályai
  5. §.

  1. Az adózó az adókötelezettségét annak keletkezésétől számított 15 napon belül az adóhatóságnak bevallás benyújtásában jelenti be.
  2. Az önkormányzati adóhatósághoz az adózó bejelenti:
   a) az azonosításhoz,
   b) az adóalap,
   c) a mentességek, kedvezmények,
   d) az adó megállapításához szükséges adatokat
  3. Az adózónak az adókötelezettségét érintő változást - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - az előírt nyomtatványon az adóhatóságnak be kell jelen-tenie.

  IV. Fejezet

  Az adó mértéke
  6. §.

  Az adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogviszonyonként:
  a) lakásbérleti jogviszony: 1.200 Ft/év
  b) külterületi (volt zártkerti építmény): 1.800 Ft/év
  c) nem lakótelken álló belterületi pince, présház:
  1.800 Ft/év
  d) lakástulajdon esetében komfortfokozattól, övezeti elhelyezkedéstől és hasznos alapterülettől függően:
  Az adó évi összege az I. övezetben
    Komfort nélküli Félkomfortos, komfortos Összkomfortos
  60 m2 alatti 1.800 Ft 2.400 Ft 3.000 Ft
  60-120 m2 2.400 Ft 3.000 Ft 4.500 Ft
  120 m2 feletti 3.000 Ft 4.500 Ft 6.000 Ft


  Az adó évi összege az II. övezetben
    Komfort nélküli Félkomfortos, komfortos Összkomfortos
  60 m2 alatti 1.500 Ft 2.100 Ft 2.700 Ft
  60-120 m2 2.100 Ft 2.700 Ft 3.900 Ft
  120 m2 feletti 2.700 Ft 3.900 Ft 4.500 Ft


  Az adó évi összege az III. övezetben
    Komfort nélküli Félkomfortos, komfortos Összkomfortos
  60 m2 alatti 1.200 Ft 1.800 Ft 2.400 Ft
  60-120 m2 1.800 Ft 2.400 Ft 3.000 Ft
  120 m2 feletti 2.400 Ft 3.000 Ft 3.600 Ft


  Az adó évi összege az IV. övezetben
    Komfort nélküli Félkomfortos, komfortos Összkomfortos
  60 m2 alatti 900 Ft 1.200 Ft 2.100 Ft
  60-120 m2 1.200 Ft 1.800 Ft 2.400 Ft
  120 m2 feletti 1.500 Ft 2.400 Ft 3.000 Ft

  e) vállalkozói tevékenység célját szolgáló épület, vagy épületrész esetében hasznos alapterülettől függően:

  16-25 m2 között: 4.500 Ft/év
  26-35 m2 között: 7.500 Ft/év
  36-50 m2 között: 10.500 Ft/év
  50 m2 felett: 12.000 Ft/év"


  V. Fejezet

  Adómentesség
  7. §.

  1. Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a telek tulajdonosa, továbbá a nem lakótelken álló belterületi pince, présház, a külterületi (zártkerti) építmény és a vállalkozói tevékenység célját szolgáló épület vagy épületrész kivételével valamennyi nem lakás céljára szolgáló építmény.
  2. Mentes a magánszemélyek - lakástulajdon és a lakásbérlet utáni - kommunális adója alól az a móri állandó lakos, aki az adóév első napjáig a 70. életévét betöltötte, kivéve, ha a lakást nem a tulajdonos, illetőleg nem a bérlő használja.
   3. A (2) bekezdés szerinti mentesség házaspár esetében akkor is fennáll, ha az említett időpontig csak egyik házasfél tölti be a 70. életévét.


  VI. Fejezet

  Értelmező rendelkezések
  10. §.

  E rendelet alkalmazásában:

  1. Önkormányzat illetékességi területe: az önkormány-zat közigazgatási határa által behatárolt - bel- és külterületet magába foglaló- térség, amelyre az önkormányzati hatáskör kiterjed.
  2. Vagyoni értékű jog: a kezelői jog, a tartós földhasz-nálat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a külföldiek ingatlanhasználati jogát is-, a földhasználat és lakásbérlet.
  3. Külterület: a település közigazgatási határának bel-területén kívül eső földrészlete, beleértve a zártkertet is.
  4. Lakás és szükséglakás: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 2. számú mellékletének 1-6.) pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan, a rendeltetésszerű használatához szükséges - helyben szokásos vagy előírt teleknagyságot meg nem haladó földrész-lettel együtt.
  5. Építmény megszűnése: ha az épületet lebontják vagy megsemmisül, illetőleg, ha az illetékes építésügyi hatóság a használatbavételi engedélyt visszavonta.
  6. Kommunális beruházás: a közmű (a településekre vagy azok jelentős részére kiterjedő elosztó és vezetékrendszerek és az ezekkel kapcsolatos létesítmények, amelyek a fogyasztók vízellátási - ideértve a belvíz-, csapadékvíz- és szennyvízelvezetési, tisztí-tási, villamos energia, hő-, gázenergia és távbeszé-lési igényeit elégíti ki) valamint az út- és járdaépítés.
  7. Összkomfortos lakás, az amely legalább
   a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószo-bával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel;
   b) közművesítettséggel (villany- és vízellátással, szennyvízelvezetéssel);
   c) melegvízellátással (táv-, tömb-, egyedi központi, etázs melegvíz - ellátással, villanybojlerrel, gázvízmelegítővel) és
   d) központos fűtési móddal (táv-, egyedi központi vagy etázs fűtéssel) rendelkezik.
  8. Komfortos lakás, az amely legalább
   a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával, főzőhelyiséggel, fürdőhelyiséggel és WC-vel;
   b) közművesítettséggel;
   c) melegvízellátással és
   d) egyedi fűtési móddal (szilárd- vagy olajtüzelésű kályhafűtéssel, elektromos hőtároló kályhával, gázfű-téssel) rendelkezik.
  9. Félkomfortos lakás, az amely a komfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább
   a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószobával és főzőhelyiséggel továbbá fürdőhelyiséggel, WC-vel;
   b) közművesítettséggel (legalább villany- és vízellá-tással) és
   c) egyedi fűtési móddal rendelkezik.
  10. Komfort nélküli lakás, az amely a félkomfortos lakás követelményeinek nem felel meg, de legalább
   a) 12 négyzetmétert meghaladó alapterületű lakószo-bával és főzőhelyiséggel, WC használatával és
   b) egyedi fűtési móddal rendelkezik, valamint
   c) a vízvétel lehetősége biztosított.
  11. Hasznos alapterület: A végleges falsíkokkal határolt teljes alapterületnek olyan része, ahol a belmagasság legalább 1,9 m; a teljes alapterületbe a helységek összegezett alapterülete és az épülethez tartozó fedett és három oldalról zárt külső tartózkodók (lodzsa, fedett és oldalt zárt erkélyek), és a fedett terasz, tornác, tetőtér, valamint a többszintes lakrészek belső lépcsőjének egy szinten számított vízszintes vetülete is beletartozik.
  12. Kiegészítő helység: az amely a lakás és üdülőtulajdon rendeltetésszerű használatához szükséges, de huzamosabb emberi tartózkodásra részben és ideig-lenesen sem szolgál (tüzelőtér, tüzelő- és salaktároló, szárító, padlás, szerszámkamra, szín, pince)

  Mór város övezeti besorolása az adóztatás szerint:
   Ady Endre
   Agyag
   Akácfa
   Akai
   Alkotmány
   Arany János
   Árki utca
   Árki puszta
   Árpád
   Bajcsy Zsilinszky
   Bányász
   Bartók Béla
   Báthory
   Béke
   Bethlen
   Bocskai
   Budai Nagy Antal tér
   Cserhát
   Csókakői
   Csokonai .
   Deák Ferenc
   Deák Ferenc
   Deák Ferenc
   Deák Ferenc.
   Deák Ferenc
   Dobó István
   Dózsa György
   Dózsa György
   Dózsa György
   Dózsa György
   Dózsa György
   Építők
   Erkel Ferenc
   Érmellék
   Erzsébet tér
   Esze Tamás
   Ezerjó
   Fellner Jakab
   Felsődobos
   Futár
   Füzes
   Gyár
   Győri
   Hársfa
   Hegy
   Hegyalja
   Honvéd
   Hunyadi
   Ifjúság
   Jegenye
   Jókai
   Jószerencsét
   József Attila
   Kálmán Imre
   Kapucinus tér
   Kert
   Kígyó
   Kinizsi
   Kis
   Kisbéri
   Kiserdő
   Kisfaludy
   Kistábor
   Kodály Zoltán
   Kodály Zoltán
   Kórház
   Kossuth Lajos
   Kossuth Lajos
   Kossuth Lajos
   Kölcsey
   Köztársaság tér
   Liszt Ferenc
   Lovarda
   Major
   Május 1.
   Martinovics
   Martinovics
   Mátyás király
   Mester
   Mikes Kelemen
   Mónus I. köz
   Mónus I. utca
   Napsugár
   Nemes
   Orgona
   Perczel Mór
   Petőfi Sándor
   Petőfi Sándor
   Pince
   Pincesor
   Radó Antal
   Rákóczi
   Rózsa
   Szabadság tér
   Széchenyi
   Széchenyi
   Szent Borbála
   Szent István
   Szilágyi Erzsébet
   Szondi
   Tábor
   Táncsics Mihály
   Téglás köz
   Tímár puszta
   Újlak
   Úttörő
   Vágóhíd
   Vámos köz
   Városház köz
   Vásár tér
   Vasút
   Velegi u
   Vénhegyi
   Vértes
   Vértes
   Vértes
   Virág
   Vörösmarty
   Wekerle Sándor
   Wekerle Sándor
   Wekerle Sándor
   Wesselényi
   Zrínyi
   Zrínyi
   1 - 37 - ig
   2 - 28 - ig
   Petőfi u-ig
   Vágóhid -ig
   a többi szakasz

   1 - 35 - ig
   2 - 34 - ig
   37 - 49 - ig
   36 - 50 - ig
   50/A , 51 - a többi sz.
   Kórház u-ig
   Kórház u- tól

   1 - 15 - ig
   2 - 24 - ig
   a többi szakasz


   Futár u-ig
   a többi szakasz

   átjáróig
   átjáró után


   Hársfa u- ig
   Hársfa u. után

   Gyógyszertárig   1 - 33 - ig
   2 - 16 - ig
   a többi szakasz


   Vértes u-ig
   Ady u - ig
   a többi szakasz

   Vénhegy u-ig
   a többi szakasz

   I.
   III.
   III.
   III.
   III.
   I.
   III.
   IV.
   III.
   I.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   II.
   II.
   III.
   III.
   I.
   I.
   II.
   II.
   III.
   III.
   I.
   I.
   II.
   II.
   III.
   III.
   III.
   II.
   I.
   III.
   II.
   III.
   IV.
   II.
   III.
   III.
   III.
   II.
   II.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   II.
   III.
   III.
   III.
   I.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   II.
   III.
   I.
   II.
   II.
   I.
   I.
   II.
   III.
   I.
   III.
   I.
   III.
   III.
   II.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   III.
   I.
   III.
   III.
   II.
   II.
   III.
   II.
   III.
   III.
   III.
   III.
   II.
   II.
   III.
   III.
   I.
   III.
   III.
   III.
   I.
   III.
   IV.
   III.
   III.
   II.
   I.
   I.
   III.
   I.
   III.
   II.
   I.
   I.
   II.
   III.
   III.
   I.
   I.
   II.
   III.
   II.
   III.


    

  VIII. Fejezet

  Átmeneti rendelkezések
  11. §.

  A kommunális beruházásokkal kapcsolatos szabályok *

  * A helyi adókról szóló törvénynek az idevágó 10. §-át az 1995. évi XCVIII. törvény hatályon kívül helyezte

  1. Ha a magánszemély kommunális beruházást hajt végre vagy ilyen beruházás céljára befizetést teljesít, akkor a saját beruházás számlával igazolt ellenértéke a beruházás befejezésének évében, illetőleg a befizetés támogatással csökkentett összege a befizetés évében levonható a beruházás helye szerint illetékes önkormányzat által megállapított, az adott évben esedékessé vált helyi adóból.
  2. Ha a helyi adó éves összege nem éri el az (1) bekezdés szerint levonható összeget, a levonási jog a megnyíltát követő négy naptári évben esedékes helyi adóval szemben érvényesíthető
  3. Az adóalany az adólevonási jogát az (1) és (2) bekezdésben meghatározott feltételekkel továbbra is érvényesítheti, ha
   a) az adólevonási joga 1996. január 1. napja előtt nyílt meg,
   b) az 1996. január 1. napja előtt kivitelezési szerződéssel megkezdett beruházását 1996. évben fejezi be,
   c) az 1996. január 1. napja előtt a beruházóval kötött szerződés alapján befizetést teljesít.

  12. §.

  Átmeneti eljárási szabályok 1998. évben

  1. Az adó bevezetésének évében az adó bevallásának és megfizetésének időpontjai:
   a) Bevallási határidő: 1998. március 31.
   b) Az adó I. félévi összegének esedékessége: 1998. június 30.
   Az adó II. félévi összegének esedékessége: 1998. szeptember 15.

  Záró rendelkezések
  13. §.

  1. 1. Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló többször módosított 1990. évi C. törvény valamint az adózás rendéjéről szóló többször módosított 1990. évi XCI. törvény előírásai az irányadók.
   2. E rendelet kihirdetéséről a jegyző köteles gondos-kodni.
   3. A rendelet hatálybalépésével 1998. január 1. napjától hatályát veszti a kommunális adókról szóló 28/1992. sz. Ök. rendelet.
  Schmidt Ferenc polgármester
  Dr. Kutér László jegyző


  Lamberg-kastély programjai


 • Móri Észak-nyugati ipari terület
 • Építéshatósági ügyintéző
 •  
  Szerkesztői belépésBorvidék portálImpresszum Linkek
  kepeslap Start Page Oklevél Facebook Magyar english deutsch mikro admin galeria polgarmester